Mentálhigiéné

Mentálhigiéniás ellátás

A mentálhigiénés részleg révén szerveződő szolgáltatások széles körben biztosítják lakóink számára a testi-lelki aktivitás megőrzését, a kulturálódás, az ismeretszerzés és a kikapcsolódás lehetőségét. A személyre szabott bánásmód érvényesülése mellett mindenki számára elérhetőek az egyéni képességek és készségek megőrzését, azok fejlesztését célzó foglalkozások, melyek egymásra épülése a fokozatosság biztosításán túl, az egyéni gondozási tervek, célkitűzéseivel harmonizál. Egyéni segítő beszélgetésekkel, tanácsok adásával támogatjuk lakóink életvezetését. Részlegeinken az életkor, az egészségi állapot, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével szervezünk szocioterápiás foglalkozásokat. Biztosítjuk a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartását, a hitélet gyakorlását. A szellemi, szórakoztató és kulturális tevékenységek tervezésénél figyelembe vesszük a lakói közösség ötleteit, szándékait, illetve aktív feladatvállalásukra is alapozunk. Minden eszközünkkel támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és azok kiegyensúlyozott működését.
Éves eseménynaptárunk kiemelt programjai közt szerepelnek többek között autóbusz-kirándulások, egy hetes nyaralás, mozi és színházlátogatások, túrák, közös sütések illetve főzések, zenés délutánok és estek, vetélkedők és születésnapi ünnepségek. A programok nagy részét ingyenesen biztosítjuk a lakók részére, néhány esetben kedvezményes térítési díjjal vehető igénybe.

Intézményünkben kiemelt hangsúlyt fektetünk a demokratikus életforma fontosságára, ezért a nyílt és őszinte véleménynyilvánítást fontosnak tartjuk a lakóközösség mindennapjaiban. Mindig is törekedtünk arra, hogy lakóközösségünk tagjainak segítsünk az öntevékeny és önállóbb életvitel kialakításában és fenntartásában. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a részlegek lakóinak ötleteit megvalósítsuk, illetve segítséget adjunk ebben számukra.

– Ellátotti Önkormányzat

Otthonunkban az ellátottak érdekeik közösségben történő képviseletére és közösségi életük megszervezésére – választott képviselőikből- ellátotti önkormányzatot hoztak létre, melynek működése több évtizedes hagyományokon alapul. Az ellátottak életével összefüggően és azok érdekében demokratikus alapon nyugvó lehetőség az intézményi életben való aktív részvételre. A lakóközösség önirányító rendszereként tevékenységein keresztül segíti elő a véleménynyilvánítási jog gyakorlását, a döntésképesség kialakulását és fejlődését, az önrendelkezés gyakorlását. A közösség életét mind teljesebben átfogva teremt alkalmat a hatékony érdekérvényesítésre, a szervező és végrehajtó funkcióból eredő felelősségérzés és tapasztalat megszerzésére.
Feladatait éves munkaterv alapján végzi, azok teljesüléséről és programjaik eredményességéről beszámolót készít.
Az ellátotti önkormányzat működésének és választásának részletes szabályait az intézmény házirendje tartalmazza.

– Ellátottjogi képviselő

Az ellátottjogi képviselő az intézményi elhelyezést igénybe vevő, ill. a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Az intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről. Az ellátottjogi képviselő megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról.
Az ellátottjogi képviselő feladatait, jogosultságait és kötelességeit az intézmény házirendje tartalmazza.

– Érdekképviseleti fórum

Elősegíti az otthonunkban élők jogainak és érdekeiknek érvényesülését, illetve ellátja érdekeik védelmét. Tagjai választás alapján, az ellátást igénybevevők közül 4 fő, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül 1 fő, az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő és kijelölés alapján az intézményt fenntartó szervezet képviseletében 1 fő.
A tagok névsora több helyütt és jól láthatón kifüggesztett.
Az érdekképviseleti fórum munkája során:
– előzetesen véleményezi az intézmény életével kapcsolatos főbb dokumentumokat
– megtárgyalja az intézményben élők panaszait
– szükség szerint tájékoztatást kér
– jogszabálysértésre utaló jelek észlelése esetén intézkedés megtételét kezdeményezi a hatóságok felé
A fórum működésének és választásának részletes szabályait az intézmény házirendje tartalmazza.

Scroll to top
Megszakítás